Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı Resmi Websitesi

Kurumsal

Dini Ve Sosyal Hizmet Vakfı

Dini Ve Sosyal Hizmet Vakfı

Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı, 1997 yılında “İslam dininin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak ve bu konularda Başkanlıkla işbirliği yapmak,” üzere kurulmuş ve 1998 yılı içerisinde faaliyete başlamıştır. Ayrıca Vakfa, 05.01.2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.

FAALİYET ALANIN GENİŞLETİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Tokyo Camii inşasına 1998 yılı içerisinde başlanmış ve cami inşaatı 2000 yılı ortalarında tamamlanarak ibadete açılması sağlanmıştır. Ayrıca Bosna-Hersek Federal Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Ata yadigarı Koski Mehmet Paşa Camii’nin restorasyon işleri de bu iki yıllık süre içerisinde vakfımız tarafından tamamlanarak Boşnak kardeşlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Ülkemize yurt dışında itibar kazandıracak olan bu eserleri tamamladıktan sonra vakfımız faaliyet alanını genişletmek suretiyle, sosyal yardımlarda bulunmakta, yurt içinde ve yurt dışında tarihi ve turistik eserler ile ülkemizde yaşanan deprem, sel baskını gibi doğal afetler sonucu zarar görmüş camilerin bakım, onarım ve restorasyonu gibi işleri gayesine alarak bu alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yeni ilave edilen hizmetlerle beraber öncelikle “Tokyo Camii Vakfı” şeklindeki unvanı “DİNİ VE SOSYAL HİZMET VAKFI” olarak değiştirilmiştir. Tokyo Camii ve külliyesinin inşasının tamamlanmasına müteakip, Mostar Koski Mehmet Paşa Camii’nin restorasyonu, Karadağ Cumhuriyetinin Rozoje şehrindeki Sultan II Murat Camii’nin iki minaresi ile iç tezyinat işleri, Bosna Hersek Cumhuriyetinin Mağlaj şehrine Vali Recep Yazıcıoğlu Camii, Bosna Hersek Cumhuriyeti Sarajevo Üniversitesi kampüs içerisine Sarejevo Üniversitesi Camii, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet binasına bitişik arsa üzerine son yıllarda yapılan en güzel eserlerden biri olan Ahmet Hamdi Akseki Camii Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile yapılmış ve hizmete açılmıştır.

VAKFIN GAYESİ

Vakfın Gayesi :

Madde 3- Vakfın gayesi aşağıda gösterilmiştir:

a) Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir cami ile külliyesini inşa edip Tokyo’da yaşayan Müslümanların hizmetine sunmak,

b) Japonya’da İslam Dininin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak ve bu konularda Başkanlıkla işbirliği yapmak, başarılı ilahiyat fakültesi mezunları arasından Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı sayıda genci Japonya ve diğer uzak doğu ülkelerine burslu olarak yüksek lisans ve doktoralarını yapmak üzere göndermek,

c) Tokyo Camii ve Külliyesi inşaatına yurt içinden ve dışından kaynak sağlamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde gerekli çalışmalar yapmak,

d) Yurtiçinde ve dışında Camiler, Kur’an Kursları inşa etmek, ihtiyacı olan Cami ve Kur’an kurslarına maddi yardımda bulunmak, daha önceki yıllarda inşa edilmiş olan camileri ve diğer tarihi eserleri onarmak, bu konudaki çalışmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Diyanet İşleri Başkanlığına mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesinde bu Başkanlıkla işbirliği yapmak ve Başkanlığın hizmetlerini yurt içinde ve dışında desteklemek,

f) Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetleri için gayrimenkuller satın almak ve mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri Başkanlık hizmetlerine tahsis etmek,

g) Mali ibadet olan fitre ve zekatları kabul ederek ayrı bir hesapta toplamak, bunları dinen verilmesi gereken yerlere sarf etmek diğer şartlı bağışları kabul etmek ve bağışları yapanların arzularını ve şartlarını yerine getirmek.

h) Kimsesiz fakir ve muhtaç hastalar için hastaneler ve diğer tedavi kurumları açmak ve bu kişileri tedavi ettirmek, sağlık giderlerini karşılamak,

i) Milli Eğitim Bakanlığına devredilmek üzere okullar yaparak kamunun hizmetine sunmak, yurt içinde maddi durumu zayıf öğrencilere burs vermek, yardım etmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, din, hayır, eğitim ve sağlık hizmetlerinden birini veya birkaçını gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlara maddi destek sağlamak, bunlarla işbirliği yapmak,

k) İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, bu konuda tesisler kurmak.

l) Dini milli sosyal ve kültürel içerikli sesli, görüntülü, basılı ve süreli Türkçe, yabancı dillerde yayınlar yapmak, gerektiğinde bunları ihtiyaç duyulan yerlere ücretsiz dağıtmak,

m) Müslüman azınlıklar ve topluluklar ile din, hayır, eğitim ve sağlık alanlarında yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunmak, hukuki sorunlar ve insan hakları konularında onlara yardımcı ve destek olmak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında yardım kampanyaları düzenleyerek toplanan ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak; bütün bu hususlarda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

kurumsal

kurumsal